ui_main.showing_reports_from ui_main.change_date_range

1946-1950 of 1958 ui_main.reports
1946-1950 of 1958 ui_main.reports
ui_main.total_reports ui_main.avg_reports_per_day % ui_main.verified
1958 0.55 19.77%